~WWW.BICKERSC.COM~
What is the Samoan word for STAR ?
What is the Samoan word for ROUND ?
A) sitara A) pusa
B) B) lāpotopoto
C) fetūC) milomilo
D) māsinaD) li‘o
What is the Samoan word for START ?
What is the Samoan word for ENGINE ?
A) muamua A) afi
B) ulua‘iB) masini
C) ‘āmataC) vāega
D) fanaD) inisinia
Hello, welcome into my home.
What is the Samoan word for CHIEF ?
A) Tālofa, oso mai i lo‘u fale. A) Tulāfale
B) Fa‘atali 'oe i la‘u fale.B) Matai
C)Tālofa, se‘e mai i totonu le fale.C) Sa‘o
D) Tālofa, āfio mai i lo‘u fale.D) Taule‘ale‘a
Where is the hospital ?
What is the name of your mothers village ?
A) O fea le falepia? A) O le ā le igoa o le nu‘u a lou tina?
B) O fea le falema‘i?B) O le ‘ā le igoa o le nu‘u a lou tinā?
C) O fea le fale fa‘atali pasi?C) O le a le igoa o le nu‘u a lou tinā?
D) O fea le ma‘i?D) O le ā le igoa o le nu‘u a lou tinā?
What is the Samoan word for PRIEST ?
What is the Samoan word for IMPORTANT ?
A) Faife‘au A) tā‘ua
B) PāteleB) taua
C) TaupousāC) tāua
D) Fa‘ataulāituD) tauā